Generalforsamling d. 07.03.2010


Generalforsamling i MCC 2010

Der var mødt 25 medlemmer op søndag formiddag til kaffe og rundstykker. Bagefter gik vi i gang med generalforsamlingen.

     1.Til dirigent blev valgt Per Møller.
     2.Bestyrelsens beretning for 2009.

Beretning 2009

Så kom vi igennem endnu en sæson i Mejrup Cykel Club på godt og ondt. Sæsonen startede rigtig for alvor samtidig med sommertiden. Allerede den første træningsdag var der mange, set med MCC øjne, og det fortsatte resten af året. Det er vist et par år siden, at vi har kunnet mønstre 15 mand - og flere - til en almindelig træning og vi har endda prøvet i år at dele os i to hold for at få det hele til at glide for alle. Det er noget vi vil prøve at videreføre i år. At der har været så mange til træning har også givet motivation til at køre stærkt, både med rulleskift og intervaltræning. Men vi skal stadigvæk have tid til snak og hygge.

I løbet af året har vi afviklet to løb. Den sidste torsdag i maj var vi lidt uheldigt med vejret, men der kom da 40 for at køre rundt omkring Borbjerg.
Heldig var vi så med vejret til Cederdorff løbet. Der var da også 11 hold til start, hvoraf 3 var vores egne hold og der blev i tiden op til løbet trænet flittigt på ruten i rulleskift. Selv om der op til løbet blev diskuteret regler og dækskift, så forløb alt vel som det skulle. Poul Cederdorff var meget engageret i år, hvor han har stået for at arrangere musik til pladsen, hvor der blev serveret pølser fra en pølsevogn efter løbet.

Vi var da også repræsenteret rundt omkring ved de forskellige cykelløb og som noget nyt havde vi to hold med til holdkørsel i Herrup. Der kunne man se, at den hårde træning havde givet mere fart i benene.

Vi havde også de sædvanlige afslutningsgilder. En til sommerferien, og så afslutningsfesten med enkeltstart og bowling.

Vi håber, at der i den kommende sæson vil være flere, så vi kan komme ud og vise vores tøj som vi
efter lang tids venten endelig har fået.

Regnskab og budget

     3.Regnskabet blev fremlagt af kassereren

Balance
Resultatopgørelse for året 2009
Indtægter
1011 Kontigent 7200,00
1041 Arrangementer 4473,00
1051 Sponsor 40600,00
1080 Renteindtægter 212,03
1032 Tilskud til hovedafd. 1565,00
1050 Salg Cykeltøj 9025,00
Sum Indtægter i alt 63075,03

Udgifter
3613 Adm. Omkostninger 5850,00
3614 Klubtøj/cykeltøj 45523,75
3631 Arrangementer 8227,30
3641 Møder 270,00
3651 Kontorhold 2921,35
3661 Kontigent, hovedafd. 2125,00
3691 Diverse udgifter, gaver mv 744,95
Sum Udgifter i alt 65662,35

Resultat Årets Nettoresultat i udgør -2587,32

Aktiver
5000 Indestående i Vestjysk Bank 36287,80

Passiver
6000 Egenkapital primo året 38875,12
6001 Årets overskud/underskud -2587,32
6004 Egenkapital ultimo 36287,80


     4.Kassereren fremlagde budget for 2010

Budget for 2010.

Indtægter
Kontigent 7200,-
Sponsor 10000,-
Reklamer 0,-
Egne løb 2000,-
Betaling Tøj 10000,-
Renter 200,-

Indtægter I alt 29400,-

Udgifter
Tøj 0,-
Gaver 1000,-
Afslutningsfest 5000,-
Sommerfest 2000,-
Best.møder 500,-
Kontigent MGU 1350,-
Løb 2000,-
Generalforsamling 500,-

Udgifter i alt 12350,-


Overskud 17050,-

     5.kontingentet vil forsat være 300 kr., som betales ved at kontakte kassereren.

Øvrige punkter

     6.Der var ingen forslag da Ove havde glemt at sende hans forslag ind.
     7.Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Per Korsgård og Ove Mark. De ønskede ikke genvalg. Vi takker for deres arbejde i bestyrelsen især med at få den nye hjemmeside op at køre. I stedet blev valgt Benny Kærgård og Carsten Bjerregård.

     8.Til suppleanter blev valgt Peter Frøjk og Kaj Ørum.
     9.Til revisor og revisorsuppleant blev valgt Jacob Petersen og Kaj Ørum.
     10.Eventuelt.

Da Ove og Per har valgt at trække sig har Klaus lovet at tage over med hjælp til hjemmesiden.
Der blev også drøftet nye regler til Cederdorfløbet. Der var bl.a utilfredshed med de bonus sekunder man kan få på grund af alder. Og da det i sin tid var Mejrup, der startede løbet og skrev reglerne ned, mente man ikke, at det var noget problem at lave dem om. Mere om det senere.
Der blev også nedsat et udvalg der skulle komme med forslag til en ny klubtrøje, da der var en del utilfredshed med den orange farve. Det består af Mogens, Jørgen og Carsten.
Når vi kommer rigtig i gang med at cykle vil vi bestræbe os på at dele os op når vi køre fra hallen alt efter hvor mange vi er.

Derefter takkede dirigenten for god ro og orden.
Vi ses på landevejen.
Mejrup GU Cykling  |   Elkjærvej 26, Mejrup  |   7500  Holstebro  |     |   @